۱۳۹۰ مرداد ۱۳, پنجشنبه

امنیت یا آزادی ؟

کسانی که به خاطر امنیت از طلب آزادی دست می کشند ، هر دو را از دست خواهند داد .

بنیامین فرانکلین

و یکی از دوستان در جواب این گونه نوشت :

یک شعر بسیار زیبا از فرخی یزدی تقریبا 70 سال پیش سروده شده است

و چه زیبا نشان می دهد که از هفتاد سال پیش تا کنون ملت ما در دور تسلسل باطل گرفتار شده

و تلاشهایش برای رسیدن به آزادی تنها ریشه استبداد را محکم تر کرده است

مانند یک قربانی که دست و پا زدنهایش تنها او را خسته تر و خشمگین ترمی کند .

برای نجات از این وضعیت باید خیلی چیزها را رها کنیم خیلی چیزها که ما را خیلی وقت است خیلی سنگین کرده .

آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی

دست خود ز جان شستم از برای آزادی

تا مگر به دست آرم دامن وصالش را

می دوم به پای سر در قفای آزادی

با عوامل تکفیر صنف ارتجاعی باز

حمله می کند دایم بر بنای آزادی

در محیط طوفان زای، ماهرانه در جنگ است

نا خدای استبداد با خدای آزادی

شیخ از آن کند اصرار بر خرابی احرار

چون بقای خود بیند در فنای آزادی

دامن محبت را گر کنی ز خون رنگین

می توان تو را گفتن پیشوای آزادی

فرخی ز جان و دل می کند در این محفل

دل نثار استقلال، جان فدای آزادی

۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

پرآواز قناری است دلم…

پر آواز قناری است دلم
کنار دریچه ای در زمستان
تا صبح
حدود من بالهای پرنده ای است
یا سنجاق زده به میله های قفس
یا سینه سپرده به پهنای برهوت
مصیبت امروز
دور خوابی است که در مُخَیِله پدرانی که سینه در سینه مغول
سرخ در خاک غلطیدند
نمی نشیند
اندیشه پرواز ممنوع است
استنطاق در پستو
صلابه بر سر گذر
پر است
پر آواز قناری دلم
با همه هجوم زمستان
با همه تیغ هایی که برکشیده اند

تیرداد نیکجو

۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

جنگ با خرافات را از کجا آغاز کنیم ؟

خودداری از انجام کارهای بیهوده وخرافی زیر
آغاز راه هیجان انگیز وافتخارآوری است
که انسان را به یک برتری غیرقابل توصیف آمیخته با غرور ودلیری می رساند .
- زیارت رفتن ،روضه خوانی، نذر کردن ،سفره انداختن ،شمع روشن کردن
- مقدش شمردن گور رهبران دینی ،مقدس شمردن بزرگان دینی ، 
دستبوسی رهبران دینی  -مقدس شمردن کتاب های دینی
- آویزان مردن نشانه های مذهبی ودعا برگردن ودیوار منازل
- باور داشتن به معجزه ودعا ،باور به وحی والهام ،باور به بهشت وجهنم
- باور به حرام حلال مذهبی ، باور به بازگشت شخصی درنام های امام زمان ومسیح
- باور به صفات نسبت داده شده به خداوند درادیان مختلف،
کتاب های دینی را آسمانی دانستنن وخواندن آنها برای کسب ثواب
- استخاره کردن ،قران برسرگذاشتن ، نماز خواندن ،درخواست یاری از مردگان مذهبی ،سوگند خوردن
- حجاب برای زنان در دین اسلام  ، کلاه برسرگذاردن مردها در دین یهود ، اعتراف به گناه در دین مسیحیت
- رفتن به مساجد کلیساها ،کنسیه ،خانقاه ،محفل 
وهرمحلی که برای کسب ثواب ونیایش باشد .
- کشتن حیوانات برای ادای نذر ومراسم مذهبی  ، سینه زنی،قمه زنی
  وگریه نمودن برای کسب ثواب
- انجام مراسم پیوند زناشویی توسط آخوند و به زبان تازی ،
خواندن کتاب های مذهبی درمراسم ختم
- دولا وراست شدن مسلمانان درنماز ،صلیب سازی و
دست برسر وروی کشیدن مسیحیان در کلیسا ،
تکان وتکان خوردن کلیمیان در برابر دیوار ندبه و
کارهای بیهوده دیگری درهمین راستا .

منبع : بیداری (ماهنامه خردگرایی وخرافه ستیزی )

۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

آزادی حقیقی

آزادي اين نيست که هر کس هر چه دلش خواست
بکند، بلکه آزادي حقيقي قدرتي است که شخص را
مجبور به انجام وظايف خود مي کند.
‹‹ ماکدونال ››

۱۳۸۹ دی ۴, شنبه

آن چه اسلام به ایران داد…

ماکه عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گورکینم ،مابرای خودمان تمدن وثروت وآزادی وآبادی داشتیم وفقر رافخر نمیدانستیم .همه اینها را از ماگرفتند وبه جایش فقر وپشیمانی ومرده پرستی وگریه وگدایی وتاسف واطاعت ازخدای غدار وقهار وآداب کون شئی وخلاءرفتن برای مان آوردند .همه چیزشان آمیخته به کثافت وپستی وسود پرستی وبی ذوقی ومرگ وبدبختی است .چرا ریخت شان غمناک .موذی است وشعرشان چون ناله است ؟چون همیشه با ندبه وزوزه وپرستش اموات سروکار دارند .برای عرب سوسمار خوری که چندین صدسال پیش به طمع خلافت ترکیده ،زنده ها باید به سرشان لجن بمالند ومرگ وزاری کنند .در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی گند خلاست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادت شان وجلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند .بعد این حوض کثیفی که دست وپای چرکین خودشان را درآن می شویند و به آهنگ نعره ی موذن خاک آلود خودشان دولا وراست می شوند وبرای خدای خونخوارشان ورد وافسون می خوانند .عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان وحشت وکثافت وشکنجه ی جانوران برای خدای مهربان وبخشایش گر است .خدای آنها قهار وجبار وکینه توز است ومدام دستور کشتن وچاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را می فرستد تا حسابی دخل امت اش را بیاورد وان قدر از آنها قتل عام بکند که تازانوی اسبش درخون موج بزند .تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذت های موهوم شهوانی وشکم پرستی آن دنیا با فقر وفلاکت وبدبختی عمر را به سرمی برد ووسایل عیش ونوش نمایندگان مذهب اش رافراهم بیاورد .همه اش زیر سلطه اموات زندگی می کنند ومردمان زنده ی امروز از قوانین شوم هزار سال پیش تبعیت می کنند .کاریکه پست ترین جانوران هم نمی کنند .به جای اینکه به مسائل فکری وفلسفی وهنری بپردازند ،کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو وسه استعامنه قلیله وکثیره بحث می کنند .این مذهب برای یک وجب پایین تنه از عقب وجلو ساخته وپرداخته شده است ،انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل می کرد ونه سرقدم می رفت خداآخرین فرستاده خودرا مامور اصلاح این امور کرده است !تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بناشده .اگرپایین تنه را از آن حذف کنیم اسلام روی هم می غلتد ودیگر مفهومی ندارد .بعد هم علمای دین مجبورند از صبح تاشام با زبان ساختگی عربی سروکله بزنند ،سجع وقافیه های بی معنی وپر طمطراق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند .سرتاسر ممالکی که فتح کرده اند ،مدم اش را به خاک سیاه نشاندند وبه نکبت وجهل وتعصب وفقر وجاسوسی ودورویی ودزدی وچاپلوسی وکون آخوند لیسی مبتلا کردند وسرزمینش را به شکل صحرای برهوت درآوردند .اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از ان ترسید این اژدهای هفتاد سرهم ،دارد این دنیارا می بلعد .همین روزی پنج بار دولاوراست شدن جلوی قادر متعال که باید به زبان عربی اورا هجی کرد ،کافی است تا آدم را توسری خور وذلیل وپست وبی همه چیز بار بیاورد .مگر مابرای چه آوردند ؟؟؟

معجونی دل به هم زن از آرا وعقاید متضادی که از مذاهب وادیان وخرافات پیشین ،هول هولکی وهضم نکرده استراق و بی تناسب به هم درآمیخته شده است ،دشمن ذوقیات حقیقی آدمی واحکام آن مخالف با هرگونه ترقی وتعالی اقوام ملل است وبه ضرب شمشیر به مردم زورچپان کرده اند .یعنی شمشیر بران وکاسه گدایی است ،یا خراج وجزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را می بریم .هرچه پول وجواهر داشتیم چاپیدند .آثار هنری مان را ازمیان بردند وهنوز هم دست بردار نیستند وبه هرجا که رفتند همین کاررا کردند .

صادق هدایت

ماهنامه بیداری شماره 45

۱۳۸۹ دی ۳, جمعه

سوگند به خون سهراب وندا…

من خدای تو را نمی پرستم  
در پیشگاهش سجده نمی کنم 
آفریده هایش را سپاس نمی گویم 
و اگر چنین خدایی باشد هرگز او را نمی بخشم آری...
من هنوز آتشی را می ستایم
  که سرزمینم را گرم نگه داشته و 
هموطنانم را هوشیار من تنها بر قله ی دماوند بوسه می زنم 
و شقایق های البرز کوه را می بویم 
بر خاک پاک ایران سجده می کنم 
و خون سبز ندا وسهراب را می پرستم 
بی شک تک پرستشگاه من ایران است
  وتک واژه ی مقدسم آزادی
...

۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

اسارت محصول جهالت !

خونریزی برای حسین 

مادامی که جهالت همراه با عقاید پوچ موروثی مذهبی

درجوامع بشری حاکم است

هیچ راهی برای نجات بشریت از

چنگال خونین ومخوف مذهب نیست

چون تنها فراورده جهالت اسارت است .

عروسک های خیمه شب بازی !

انسان ها گاهی آن قدر احمقند
که مثل عروسک های خیمه شب بازی
روزی هزاران بار دست های خود رابرسر می رسانند
ولی نخ هایی را که از ان آویزانند را نمی یابند ...

سکوت

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی،
برپایه های لغزان واژه ها تکیه نکن

سرزمین بزدلان


درسرزمین بزدلان روباه چون شیر می غرد .

اگراسلام نمی آمد ...

اگر اسلام نمی آمد ،
سرحسین پسر علی از تن جدا نمی شد وزندگی اش به فنا نمی رفت .
اگر اسلام نمی امد ،
سرعلی پدرحسین هم شکافته نمی شد وجانش را از دست نمی داد .
اگر اسلام نمی آمد،
یازده امام یکی پس از دیگری کشته نمی شدند واخری هم مفقودالاثر نمی شد ،
اگر سروکله این دین پیدا نمی شد،
جنگ های خونبار خندق -بدر-احد وغیره درنمی گرفت
وآن همه کشتار صورت نمی گرفت
به احتمال زیاد اگر محمد پیروز نمی شد واسلامش رواج نمی یافت،
یک دختر هفت هشت ساله خردسال را مرد پنجاه ساله به بستر نمی کشانید
وجنایت زشت تجاوز به یک بچه اتفاق نمی افتاد .
اگر اسلام نمی آمد،
با رواج تمدن که کشور ما سرامد آن روز جهان بود
به ته جدول کشورهای جهان سوم سقوط نمی کردو
به همین شکل کشورهای قدیمی وآبرومند جهان 
مانند مصر ،سوریه ،لیبی ،عراق ،یمن وغیره به فلاکت امروزی درنمی غلطیدند وبراستی اگر اسلام نمی آمد،
چه جهان با امنیت ،بدون تروریسم وبدون تعصبی بوداین جهان ...

آری مطمئناًاگر اسلام بدگوهر انسان کش زن ستیز
با مژده ی دروغ برادری وبرابری تشریفش را نمی آورد .
چه جهان بهتری داشتیم .

جهان

جهان گنجشکی ساده لوح است 
که بدون مقاومت 
به مسلخ می کشانندش 
با لباسی از حروف شاداب وساده لوحانه